راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه:
پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن رياضی و علوم کامپیوتر    
مدیر گروه ریاضی

مرصعی - علی
morassaei[at]znu.ac.ir
4074
آموزش گروه ریاضی

غیور نمین - سارا
namin[at]znu.ac.ir
2585


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-