مدیر گروه ریاضی

دکتر علی مرصعی

رشته تحصیلی:

پست الکترونیک: morassaei[at]znu.ac.ir[at]znu.ac.ir      ali.morassaei@gmail.com

تلفن: 02433054074

فکس: 0

https://www.znu.ac.ir/members/morassaei-ali


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-