بروزرسانی: 14-5-1402
دروس

چارت های کارشناسی

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

 

چارت رشته علوم کامپیوتر

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

 

مشخصات کلی دروس رشته علوم کامپیوتر
http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png  

چارت  هشت ترمی رشته ریاضیات و کاربردها

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png   مشخصات کلی دروس رشته ریاضیات و کاریردها

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

 

چارت ریاضیات و کاربردها زمینه ریاضیات صنعتی

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

 

چارت ریاضیات و کاربردها زمینه علوم کامپیوتر

چارت های کارشناسی ارشد

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

 

برنامه دروس ارشد ریاضی گرایش آنالیز

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

 

برنامه دروس ارشد ریاضی گرایش جبر

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

 

برنامه دروس ارشد ریاضی گرایش کاربردی

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

 

برنامه دروس ارشد ریاضی گرایش هندسه
http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png   برنامه دروس ارشد رياضي گرايش رمز و کد
http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png   برنامه دروس ارشد رياضي گرايش آنالیز عددی

چارت های دکتری

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

 

برنامه دروس دکتری ریاضی گرایش آنالیز

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

 

برنامه دروس دکتری ریاضی گرایش جبر

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

 

برنامه دروس دکتری ریاضی گرایش کاربردی

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

 

برنامه دروس دکتری ریاضی گرایش هندسه

بازدید امروز: 3


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-